top of page

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Terapis

O Nas

 

 

NPPP Terapis powstała 25 sierpnia 2015 roku w Mikołowie. Placówka jest wpisano do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego pod numerem: 44/15. 

 

W naszej Poradni znajdą Państwo pomoc wykwalifikowanych psychologów, logopedów, pedagogów, a także fizjoterapeutów i dietetyka. Oferowaną pomoc kierujemy do dorosłych, dzieci, młodzieży, jak również ich rodziców i nauczycieli. 
 

Oferta Poradni:

  1. diagnozowanie (w tym diagnoza w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR))

  2. kompleksowa i wielopłaszczyznowa terapia

  3. opiniowanie dla placówcek oświatowych i rodziców/opiekunów w sprawie:

 

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię) uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom - art. 71b ust. 3b (również § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562),

  • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art. 16 ust. 2),

  • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi - art. 16 ust. 4 (...).

 

 

 

 

Podstwy Prawne

 

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Terapis działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z (Dz. U. Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami:

Ustawa z dn. 23 sierpnia 2001r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 111 z dn. 6 października 2001 r., poz. 1194):

  • pkt 3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3, mogą wydawać również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  • pkt 3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do pobrania

 

Kliknij na dyskietkę i pobierz niezbędne dokumenty!

Bezpłatna terapia

 

Dowiedz się więcej!

Kontakt

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

bottom of page